Odnawialne źródła energii

RPO WO 3.3 Odnawialne źródła energii

Na co?

Wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe.

Dla kogo?

Podmiot wdrażający instrument finansowy a grupą docelową są przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Jaki jest termin naboru?

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

41,6 mln PLN.

Jaka jest forma wsparcia?

Instrumenty zwrotne.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN
Maksymalna wartość projektu: 20 mln PLN

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, 2017