Innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WO 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dotacje na budowę, rozbudowę oraz zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie.
 • Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych,  działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,  zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

Nie mogą istnieć samodzielnie projekty polegające jedynie na prowadzeniu badań przemysłowych. Projekt musi obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. 

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. 

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

 • 36 mln PLN

Jakie są wartości projektów?

 • Maksymalne dofinansowanie: 10 mln PLN
 • Minimalne dofinansowanie: 300 tys. PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 55%
 • średnie przedsiębiorstwa: 45%
 • duże przedsiębiorstwa: 35%.

Koszty dotyczące badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 70%
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%
 • duże przedsiębiorstwa: 50%

Koszty dotyczące prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%
 • średnie przedsiębiorstwa: 35%
 • duże przedsiębiorstwa: 25%

Maksymalne wsparcie kosztów prac badawczych i rozwojowych może zostać zwiększone o 15 punktów procentowych (ale nie więcej niż 80%), jeśli zostanie spełniony jeden z warunków:

 • efektywna współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
 • szerokie rozpowszechnienie wyników projektów (konferencje, publikacje, bazy itp.)

Jakie są szczegółowe warunki konkursu 1.1?

 • Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 r.
 • Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie przez przedsiębiorstwa planów dotyczących prac B+R.  
 • Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. 
 • W ramach niniejszego konkursu wsparciem nie jest objęte wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.  
 • Pierwszy typ projektu nie może być realizowany oddzielnie, tj. inwestycja polegająca na budowie, rozbudowie lub zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw może być realizowana wyłącznie w połączeniu z drugim typem projektu.
 • Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek.  
 • Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.  

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR),  2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, 2020.

Regulamin do konkursu 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, maj 2017.