Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany w grudniu 2014 roku. Na jego realizację przeznaczone zostanie 0,9 mld euro.

Do głównych priorytetów można zaliczyć, m.in.: wzrost wykorzystania OZE na terenie województwa, wdrażanie badań B+R w przedsiębiorstwach, a także wzrost innowacyjności opolskich przedsiębiorstw oraz ich umiędzynarodowienie i informatyzacja.

W serwise poświęconym RPO Województwa Opolskiego znajdują się informacje dotyczące terminów konkursów na rok 2017 oraz 2018 typów projektów, które można dofinansować oraz puli środków, o jaką można się starać.

Osi Priorytetowe w ramach RPO WO 2014-2020:

 1. Innowacje w gospodarce
 2. Konkurencyjna gospodarka
 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Zapobieganie zagrożeniom
 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 6. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
 7. Konkurencyjny rynek pracy
 8. Integracja społeczna
 9. Wysoka jakość edukacji
 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 11. Pomoc techniczna

 

Poziom dofinansowania w województwie opolskim

Na projekty inwestycyjne:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%

Średnie przedsiębiorstwa – 45%

Duże przedsiębiorstwa – 35%

Na projekty badawczo-rozwojowe:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% przy badaniach przemysłowych i do 60% przy pracach rozwojowych.

Średnie przedsiębiorstwa: do 75% przy badaniach przemysłowych i do 50% przy pracach rozwojowych.

Duże przedsiębiorstwa: do 65% przy badaniach przemysłowych i do 40% przy pracach rozwojowych.

 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, 2017.