Współpraca gospodarcza i promocja

RPO WO 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Typy projektów:

 • Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
 • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 • Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

 

Planowana alokacja:

 • 4 500 000 PLN

Informacje dotyczące poprzedniego konkursu:

 

Na co?

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez:

 • Dotacje na opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
 • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 • Dofinansowanie promocji przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii (jednak jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych).

Dla kogo?

 • MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak planowanego konkursu.

Jaka jest wartość projektu?

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 350 tys. PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • do 70%.

Jakie są limity?

 • Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.
 • Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).
 • Promocja przedsiębiorstw, produktów i usług, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, znajdujących uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modeli biznesowych, może stanowić mniejszą część kosztów projektów (weryfikacja prowadzona będzie poprzez kryteria wyboru projektów).

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.