Współpraca gospodarcza i promocja

RPO WO 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Na co?

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez:

  • Dotacje na opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
  • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
  • Dofinansowanie promocji przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii (jednak jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych).

Dla kogo?

MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Jaki jest termin naboru?

Nabór planowany jest na czerwiec 2018 r.  

Jaka jest wartość projektu?

Maksymalna kwota dofinansowania: 350 tys. PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

do 70%.

Jakie są limity?

  • Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.
  • Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).
  • Promocja przedsiębiorstw, produktów i usług, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, znajdujących uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modeli biznesowych, może stanowić mniejszą część kosztów projektów (weryfikacja prowadzona będzie poprzez kryteria wyboru projektów).

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, 2017