Efektywność energetyczna w MŚP

RPO WO 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

Na co?

Poprawa efektywności energetycznej opolskich przedsiębiorstw poprzez:

 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu,
 • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Dla kogo?

 • MŚP.
 • Podmiot wdrażający instrument finansowy.

Jaki jest termin naboru?

 • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

 • 15,952 mln PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • 85%  w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
 • Projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363).

Jaka jest wartość projektu?

 • Pożyczki: Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN.

Jakie są środki przeznaczone na instrumety zwrotne?

 • 4,1 mln EUR.

Jakie są limity?

 • Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3).
 • Wsparciem w formie instrumentów finansowych zostanie objęty cały obszar województwa opolskiego.
 • Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu.
 • Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%.
 • Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków.

Fiszka archiwalna: RPO WO 3.4

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.