Nowe produkty i usługi

RPO WO 2.1.1 Nowe produkty i usługi

Na co?

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług poprzez:

  • wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych,marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach działania 1.1, poprzez instrumenty finansowe,
  • wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe,
  • wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe.

Dla kogo?

podmiot wdrażający instrument finansowy.

Jaki jest termin naboru?

Nie przewiduje się naboru w 2018 r.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

116,4 mln PLN.

Jaka jest forma wsparcia?

Instrumenty zwrotne.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN.
Maksymalna wartość projektu: 20 mln PLN.

Jakie są limity?

  • Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.
  • Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2018, 2017.