Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

RPO WO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Na co?

  • dotacje na wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
  • dofinansowanie wsparcia procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
  • dotacje na wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Dla kogo?

  • MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Jaki jest termin naboru?

  • Aktualnie brak naboru.

Jakie są ogólne środki przeznaczone na wsparcie?

  • 8,7 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • Projekty objęte pomocą de minimis: 70%
  • Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: mikro- i małe przedsiębiorstwa  55%; średnie przedsiębiorstwa  45%.

 

Fiszka archiwalna: RPO WO 2.1.2

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2020.

Regulamin do konkursu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, lipiec 2016.