Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

RPO WO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Na co?

  • dotacje na wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
  • dofinansowanie wsparcia procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
  • dotacje na wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Dla kogo?

MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Jaki jest termin naboru?

Nabór planowany jest na marzec 2018 r. 

Jakie są ogólne środki przeznaczone na wsparcie?

8,7 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • Projekty objęte pomocą de minimis: 70%
  • Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: mikro- i małe przedsiębiorstwa  55%; średnie przedsiębiorstwa  45%.

Fiszka archiwalna: RPO WO 2.1.2

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2018, 2017.

Regulamin do konkursu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, lipiec 2016.