Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

RPO WO 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Na co?

  • dotacje na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach osi priorytetowej 1,
  • dofinansowanie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Dla kogo?

  • MŚP z powiatów przygranicznych.

Jaki jest termin naboru?

  • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

  • 16 mln PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  • Projekty objęte pomocą de minimis: 70%
  • Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: mikro i małe przedsiębiorstwa  55%; średnie przedsiębiorstwa  45%.

Jakie są limity?

  • Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.
  • Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 5 lipca 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.