Infrastruktura B+R

RPO WO 1.2 Infrastruktura B+R

Jakie są typy projektów?

 • Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Dla kogo?

 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie, członek konsorcjum),
 • konsorcja naukowe składające się z ww. beneficjentów.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru. 

Jaka jest alokacja w ramach zaplanowanego konkursu?

 • 48 mln PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • Projekty objęte pomocą publiczną: 50% 
 • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie mechanizmu rozdzielenia projektu na część gospodarczą i niegospodarczą:

- część gospodarcza – 50%

- część niegospodarcza – 85%.

Ograniczenia

 • Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
 • Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.).
 • Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.
 • W ramach działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (EFRR), 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2020.